Медиахолдинг NEW MEDIA GROUP поздравляет всех с наступающим Сагаалганом

Поздравление на бурятском языке
Общество |
Фото Медиахолдинг NEW MEDIA GROUP поздравляет всех с наступающим Сагаалганом
Фото: newbur.ru

Сагаалганай амаршалга!

Булган талата Буряад ороной бугэдэ арад зониие морилон бууhан буянта Сагаан hараар "Новая Бурятия" хэблэлэй зохеохы булгэм амаршалнабди.

Унгэрэгшэ сагаагшан тумэр ухэр жэл манай ажал хэрэгтэ ехэ урагшатай байба. Жэлэй туршада манай хэблэл шэнэдхэн хубилжа, оорын онсо тухэл маягтай болоо, шэнэ байшан гэртэй боложо зообэбди. Хундэтэ уншагшадтаа бури hонин, бури удхатай ниитэлэлгэнуудые дурадхаха гэжэ оролдообди, ажаллабди. Манай сайт шэнэ тухэлтэй боложо элдэб наhанай зоной анхарал татажа сэтгуулшэднай урмашаа.  Уншагшадаа оорынгоо hанамжа дурадхалнуудаараа хубаалдаhандань баярые хургэнэбди.

Морилжо бууhан хухэ уhан бар жэлдэ манай ажал хэрэг танай hонирхол алдангуй, уншагшадайнгаа тоо удхэжэ абахын тулада сэтгуулшэдэймнай уран гуурhан бури хурса болохо гэжэ найдуулнабди.  Ажал хэрэгэй тусэбууд олон байна. Танай дурадхалнуудые анхаралтайгаар уншажа, захяануудыетнай бэеэлуулхэ гэжэ бухыгоороо оролдохобди.

Бугэдэ арад зондоо, уншагшадтаа "Новая Бурятия" хэблэлэй зугhоо нэн туруун элуур энхые, ажалдаа амжалта туйлажа, гэр булэдоо аза жаргал олгожо, ундылгэжэ байhан ури бэетнай ундысэтэй байг, даагаднай далантай, буруунууднай булшантай, жэгдэ амгалан тэнюун ажаhуухатнай болтогой!

Сагаан hараар! Сагаалганаар!

Кол-во просмотров: 2028

Поделиться новостью:


Поделиться: