Ответ Главе Республики Бурятия от Баира Дышенова

Политика |
Фото Ответ Главе Республики Бурятия от Баира Дышенова

Старшие. Младшие. Буряты. Спасибо вам.
Прочитал ответ А.С.
1. Отписка чиновников кормящихся с наших налогов и богатств.
2. Не наш парень. Даже запаха нет
3. Чтобы спасти нашу культуру, язык, религию, обычаи, чтобы наши дети учились и развивались по современному, искусство могло конкурировать с другими, нам надо объединяться, брать в свои руки свою судьбу и много работать.

Пришлый парень нас не спасет.

Р.s. будет много народу, которые будут говорить, почему этот дурак пишет на бурятском. Увидите".

Оригинал:

АХА ДYYНЭР! БУРЯАДУУД! hАЙНДАА!

Алексей Самбуевичай харюу уншааб.
1. Манай баялигаар, налогоор, хоолойгоо тэжээдэг чиновнигуудай отпискалдаа. /буряад угэ олдоногуй/

2. Манай хубуун бэшэ. Yнэршье угы.
3. Элинсэг хулинсагаа, тyрэл буряад хэлэеэ, эхэ эсэгынгээ худэн мянган жэл соо сахижа ябаhан ёhо заншалаа, бурхан шажанаа, Буряад Арад - нэрэеэ, соёлоо, абарха гэбэл, 21 - дэхи зуун жэлэй эрдэм hургаал залушуулдаа шудалуулха гэбэл, бухы ондоо арадуудhаа дутуу бэшэ Буряад соёлоо hалбаруулха гэбэл, хэлэ бэшэгээ абарха гэбэл, манда хамтаржа, хуби заяагаа гартаа абажа ехэ гэгшын ажал ябуулха саг ерээ хадаа.
Хариин хубуун ерээд маанадые хэзээдэшье абархагуй.
УРАГШАА!

p.s. энэ тэнэгшни юундэ буряадаар бэшэбэб гэhэн зон олоор олдохо байха. Хараарагты.

Кол-во просмотров: 1055

Поделиться новостью:


Поделиться: