Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Буряад театрай хүрдэ эрьюулбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай айлшадые болон хабаадагшадые үргэн хэмжээтэ үйлэ хэрэгээр тэрэ амаршалба
Политика |
Фото Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Буряад театрай хүрдэ эрьюулбэ
Фотозураг: Андрей Норбоев

Майн 12-то Улаан-Үдэдэ үхибүүдэй, эдиршүүлэй болон гэр бүлын  уласхоорондын түрүүшын «Хрустальный валенок» кинофестивалиин баяр ёhололто нээлтэ үнгэрбэ. Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов энэ хэмжээ ябуулгада сугларагшадые халуунаар амаршалаа. Олондо мэдээжэ зүжэгшэд  Наталья Варлей, Юрий Назаров, Антон Богданов, Григорий Гладков болон Яхадай, Татарстанай, Кыргызстанай, Турциин кино зохёон байгуулагшад, продюсернүүд кинофестивалиин заншалта улаан талмайгаар алхалаа. Тэдэнэй дунда буряадайшье соёлшод Мэдэгма Доржиева, Лариса Иринцеева, Лариса Егорова, Марта Зоригтуева болон бусад байгаа.

–  Арадай Хуралай болон олон үндэhэтэ арад зоной зүгhөө хэмжээ ябуулга унгэргэгшэдые, хабаадагшадые уласхоорондын түрүүшын «Хрустальный валенок» кинофестивалиин баяр ёһололой нээлтээр амаршалнаб. Энэ үйлэ ябуулга манай соёлой ажабайдалда гол үйлэ хэрэг болоно. Буряад оромнай баян ёhо заншалтай, соёл болбосоролтой, нүүрhэ баялигуудтай нютаг юм. Ажалша бэрхэ арад түмэн манай гол баялиг гэжэ онсо тэмдэглэнэб. Буряад Уласай байгуулагдаhаар 100 жэлэй ойн баярта дашарамдуулагдаhан энэ үйлэ хэрэгэй эхи табиһаниинь  hайшаалтай. Хэмжээ ябуулгада бэлдэhэн, үнгэргэжэ байhан бухы зондо баярые хүргэнэб. Тус кинофестивальда зургаан гүрэнһөө түлөөлэгшэд, уласай  Эхэ орондо дурлаhан, эрэлхэг зоригтой, хэhэн ажалдаа бүхыгөөрөө оролдодог хүнүүд хабаадана. Оршон үеын байдалда эдэ зоной ажаябуулга онсо байна. Кино хадаа соёлой гол үйлэ зүйлнүүдэй нэгэн тула хүн зоной hанаан бодолдо аргагүй ехэ нүлөө үзүүлдэгынь мэдээжэ. Тэрээнhээ гадна, кино болбол залуушуулай ерээдүйн зохёохы замай арга боломжонуудые үргэдхэнэ. Эндэ боложо байhан үйлэ хэрэг– кинофестиваль– бүхы киногой хүгжэлтэдэ ехэ ажаябуулга болоно, – гэжэ Владимир Павлов тэмдэглэбэ.

Амаршалгынгаа hүүлдэ Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Буряад театрай тайзан дээрэхи хүрдэ эрьюулээд, хүндэтэ айлшадта үнэтэ бэлэгүүдые барюулаа.

Кол-во просмотров: 3480

Поделиться новостью:


Поделиться: