Буряад орондо адуу, эбэртэ мал баригшадай харюусалга шангалха гэһэн дурадхалнууд ороно

Хуули гаргаха тухай үүсхэл уласай прокуратура гаргаба
Политика |
Фото Буряад орондо адуу, эбэртэ мал баригшадай харюусалга шангалха гэһэн дурадхалнууд ороно
Гэрэл зураг: Арадай Хуралай хэблэлэй албан

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд һаяынгаа зүблөөндэ тусагаар хараалагдаһан газарһаа гадуур бэлшэһэн малай түлөө ялын хэмжээ дээшэлүүлхэ гэһэн хуулиин түсэл хаража үзэхэ.

Хуули гаргаха тухай үүсхэл уласай прокуратура гаргаба. «Гүрэнэй хүтэлбэриин талаар харилсаа гуримшуулдаг хуули хазагайруулга тухай» хуулиин 47-дохи зүйлдэ хубилалтануудые оруулха дурадхал оруулагдана.

- Энэ хуули хазагайруулгын жэлһээ жэлдэ олошоржо байһан ушараар ялын хэмжээ дээшэлүүлхэ гэжэ Хуулиин түсэлөөр дурадхагдана. Адуу малай хиналта үгы ябалга хүнүүдэй болон унаа тээбэриин ябадалда һаалта болоно. Байгша оной 10 һарын туршада автоунаагаар адуу, үхэр дайраха 110 ушар бүридхэлдэ абтаа. Иигэжэ хуули хазагайруулгын жэлһээ жэлдэ олошоржо байһан ушарһаа, тиихэдэ ажаһуугшадай хуулиин эрилтэнүүдтэ хайша хэрэг хандасаһаа хуулиин түсэлэй 47-дохи зүйлдэ хубилалтануудые оруулха дурадхал оруулнабди, – гэжэ Арадай Хуралай Газарай асуудалнуудай, хүдөө ажахын бодолгын болон эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хорооной зүблөөндэ прокуратурын түлөөлэгшэ тайлбарилба.

Адуу мал нютагай засагай байгууламжануудай хараалһан газарһаа гадуур бэлшээридэ гаргаһанай түлөө ялын хэмжээн хуулиин түсэлдэ иигэжэ бэшэгдэбэ: Эрхэтэдтэ 3 000-һаа 5 000 түхэриг хүрэтэр; тушаалта нюурнуудта – 10 000-һаа 50 000 түхэриг хүрэтэр; хуулита нюурнуудта – 50 000-һаа 100 000 түхэриг хүрэтэр. Мүнөө үедөө энэ яла иимэ хэмжээндэ байна гэбэл: эрхэтэдтэ 1 000-һаа 5 000 түхэриг хүрэтэр; тушаалта нюурнуудта – 2 000-һаа 6 000 түхэриг хүрэтэр; хуулита нюурнуудта – 4 000-һаа 10 000 түхэриг хүрэтэр.

Нютагай засагай байгууламжануудта адуу мал бэлшээридэ гаргаха болон тууха гуримууд болон дүримүүд гуримшуулагдаа.

Адуу мал тууха болон бэлшээридэ гаргаха газарнуудые нютагай засагай зургаанууд тодорхойлхо. Бэлшээриин газарнууд хорёологдоһон, үгышье һаа хорёологдоогүй газарнуудта малай эзэнэй талаһаа, тэрээнтэй хэлсээ баталһан адуулагшын талаһаа харууһатай байха ёһотой.

Кол-во просмотров: 2133

Поделиться новостью:


Поделиться: