Аттракционуудай аюулгүйе сахилга хуулиин талаhаа хиналта доро абтахань

Общество |
эксклюзив
ЭКСКЛЮЗИВ
Фото Аттракционуудай аюулгүйе сахилга хуулиин талаhаа хиналта доро абтахань
Фото: Новая Бурятия

Хүн зоной сэнгэдэг газарнуудай оньhон түхеэрэлгэнүүдые гүрэнэй хиналта доро абаха тухай хуулиин проект Буряад Уласай Арадай Хуралай апрелиин сессии дээрэ зүбшэн харагдаха.

 «Аттракционуудые хэрэглэлгэ, тэдэнэй техническэ байдал хиналта гуримшуулха зорилготойгоор хуулиин проект зохеогдоо», - гээд экономическэ политикын, байгаали ашаглалгын ба экологиин талаар Хорооной түрүүлэгшэ Иннокентий Вахрамеев хэлэбэ. «Анхан аттракционуудай хиналта өөрын хүсөөр ябадаг машинануудые гуримшуулга тухай хуулиин еhоор шалгагдадаг байгаа. Харин мүнөө иимэ газарнууд амяарлагдаба. Тиимэhээ аттракционуудые гүрэнэй талаhаа шалгалта бүри шангарха еhотой. Хэрбээ хуулиин проектын баталагдабал, аттракционуудай техническэ байдал хиналта эрид hайн болохо жэшээтэй», - гэжэ Иннокентий Вахрамеев тайлбарилна.

 Мүнөөдэрэй байдалаар аттракционуудай ажаябуулга гуримшуулха удхатай нэгэдхэгдэhэн федеральна хуули еhо үгы. Иимэ хэрэгсэлнүүдые тодхолго, тэдэнэй ашаглалга гүрэнэй техническэ хиналтын албан шалгадаг. Буряад Уласай Гостехнадзорой хуули еhоной таhагай дарга Юрий Цыденжаповай хэлэhээр, нютагай хуулиин абтабал, аттракционуудай ажаябуулгые шалгалта гуримшуулагдаха.

Мүнөө Буряадай 100 гаран олзын хэрэг эрхилэгшэд аттракционуудай хангалта дурадхана. Иимэ хангалта үзүүлхын урид олон саарhа данса суглуулха хэрэгтэй. Удаань экспертнуудай баталалга абаад, бүридхэлдэ орохо гуримтай. Эгээл энэ алхамда хуули еhонууд хоорондоо таарахаяа болино. Хэрбээ үнэмшэлгэтэй болоод, аттракционной хангалта дурадхаха эрхэтэй болоходо, ажал хэрэгыень ямаршье албан хинаха эрхэгүй болошоно. Энээн тухай федеральна хуули мүнөө сагта үгы. Тиимэhээ «Аттракционуудые хэрэглэлгэ, тэдэнэй техническэ байдал хиналта гуримшуулха тухай» Буряад Уласай хуулиин абтабал, аттракционуудай хангалтын дэлгүүр еhо журамтай болохо.    

 

Кол-во просмотров: 839

Поделиться новостью:


Поделиться: