Теперь в киосках и магазинах

Арадай Хуралай туруулэгшэ Владимир Павлов илалтын хушоо нээбэ

Бэсуурэй аймагай Харлан нютагта илалтын хушоо нээгдэбэ
Политика |
Фото Арадай Хуралай туруулэгшэ Владимир Павлов илалтын хушоо нээбэ
Фото: пресс-служба Народного Хурала

Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй хорооной мэдээсэhээр Бэсуурэй аймагай Харлан нютагта Эсэгэ Ороноо хамгаалгын баатарнуудта зорюулhан илалтын хушоо нээгдэбэ. 

Арадай Хуралай туруулэгшэ Владимир Павлов нютагаархинаа энэ баяр еhололоор амаршалба. 

«Илалтын хушоо нээгдэбэ. Харлан нютагай ажалшад илалтын хушоо барилгада ехэ нулоо оруулаа. Би танда ехэ баяр хургэнэб».

Тус аймагай 5 нютагуудhаа гарбалтай Эсэгэ ороноо хамгаалhан 240 баатарануудай нэрэ обогууд илалтын хушоо дээрэ hиилэгдэжэ, хун зоной дурасхаалда мунхэлэгдэбэ.

Кол-во просмотров: 5065

Поделиться новостью:


Поделиться: